تماس با مهیا شاپ

شهر پروتئین: 

تهران ، شهرستان پاکدشت ، شهرک صنعتی خوارزمی ، بلوار بیدستان ، بلوار اقاقیا

صدای مشتری :  021-5135 

021-34268000

ساختمان مرکزی:

تهران ، خیابان باقرخان غربی ، خیابان فرزین شمالی ، کوچه سردشت شرقی ، پلاک 2

موبایل : 09334445135

موبایل : 09106827783

تلفن :     66909040

داخلی: 342-344-346-347-348-349

فاکس:   66926507

 

پست الکترونیک

info@mahyaprotein.com

کد پستی:

1441754321